ចាប់ផ្តើម Live Game ពេលណា?

លើកទីមួយ 2016 និងលើកទីពីរ 2019

មូលហេតុអីបាន Live Game?

សប្បាយ ចូលចិត្ត បានលុយ😐

ចូលចិត្តញាំអីជាងគេ?

អោយតែមានលុយ ឃ្លានគ្រប់យ៉ាង

ហេតុអីបានធ្វើ Caster?

ដោយសារសម្លេងបាន ណាមួយចូលចិត្តស្តីអោយ Teams គេ

ម៉េចបានមិនធ្វើ Professional Player?

ខ្លាចលេងអត់កើតគេស្តីអោយវិញ